จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ฯลฯ

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ..002/2561.. การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

 

เอกสารแนบ
Calendar