จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 60พรรษามหาราชินี 1คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปี 2562

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 60พรรษามหาราชินี 1คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปี 2562

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 
Calendar