จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar