จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar