จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม และ CD โครงการติดตามและประเมินผล เทศบาลตำบลบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม และ CD โครงการติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar