จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

1. ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

 

2. ร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เอกสารแนบ
Calendar