จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศการเสนอราคาเป็นผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศการเสนอราคาเป็นผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร

เอกสารแนบ
Calendar