จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อค 2 จำหน่ายอาหารประเภทเส้นต่าง ๆ ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

http://calendar.buu.ac.th/document/1533528898.pdf
Calendar