จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศโครงการ SCiUS Go Abroad

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศโครงการ SCiUS Go Abroad ดังแนบ

เอกสารประกวดราคาจ้าง แนบ 1

เอกสารประกวดราคาจ้าง แนบ 2

เอกสารประกวดราคาจ้าง แนบ 3

ร่างขอบเขตของงาน แนบ 1

ร่างขอบเขตของงาน แนบ 2
Calendar