จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ดังแนบ
Calendar