จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาวัสดุ สำหรับจัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยวิธีเแพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1528954648.pdf
Calendar