จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศเชิญชวนให้ประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศเชิญชวนให้ประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ
Calendar