จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศร่างขอบเขต TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar