จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ 34 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ

สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ 34 รายการ 

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar