จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทร์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

เอกสารประกวดราคาซื้อฯ ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกาศราคาซื้อ ดังเอกสารแนบ

เอกสารคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ

เอกสารตารางปปช. ดังเอกสารแนบ
Calendar