จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต 3

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

เอกสารแนบ

1. ตารางแสดงวงเงิน

2. แบบ ปร.4

3. แบบ ปร.5

4. แบบ ปร.6
Calendar