จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๖ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๖ ชุด ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๖ ชุด ดังเอกสารแนบ 

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๖ ชุด ดังเอกสารแนบ

 

 
Calendar