จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร 

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
Calendar