จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Calendar