จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

http://calendar.buu.ac.th/document/1526014426.pdf

 

 
Calendar