จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงงานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน ดังเอกสารแนบ
Calendar