จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่ม MOLECULAR ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1525749732.pdf
Calendar