จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกาศ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar