จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar