จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar