จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

http://calendar.buu.ac.th/document/1436328336.pdf
Calendar