จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนไม้เนื้อแข็ง จำนวน 330 ตัว และเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง จำนวน 330 ตัว  ดังเอกสารแนบ
Calendar