จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ร่าง  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar