จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

เอกสารแนบ
Calendar