จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงจอดรถบัสและรถยนต์ผู้บริหาร บริเวณด้านหน้า ณ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงจอดรถบัสและรถยนต์ผู้บริหาร บริเวณด้านหน้า ณ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

ตาราง ปร.4  ปร.5  ปร.6
Calendar