จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar