จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar