จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

ชื่อโครงการ เปลี่ยนอะไหล่ลวดสลิงขับลิพท์และลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ดังเอกสารแนบ
Calendar