จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อยาAlfuzosin HCl 10 mg prolonged-release tablet

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar