จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
Calendar