จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 65 จอ

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

เอกสารแนบ
Calendar