จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Epoetin alfa 10000 iu injection

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ




Calendar