จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

งานโรงเก็บขยะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1520580205.pdf
Calendar