จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผลผู้ชนะการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

เอกสารแนบ

 
Calendar