จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดความถี่ต่ำและความถี่ปานกลางฯ

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ตามเอกสารแนบ

 
Calendar