จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ กลุ่ม PATHOGOLY, ๑ งาน

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1439791727.pdf
Calendar