จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์ วารสารเกลียวคลื่น

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์ วารสารเกลียวคลื่น ขนาด A4 จำนวน 3200 เล่ม ดังเอกสารแนบ 
Calendar