จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มMOLECULAR เดือนมีนาคม 2561

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1439541514.pdf
Calendar