จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือรุ่น ปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือรุ่น ปีการศึกษา 2560 ดังแนบ
Calendar