จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน พ.ศ. 2561 ดังเอกสารแนบ
Calendar