จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน

 แบบ ปร.6

 แบบ ปร.5

 แบบ ปร.4
Calendar