จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเย็บกระดาษและเครื่องเจาะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเย็บกระดาษและเครื่องเจาะ จำนวน ๒ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar