จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar