จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

เอกสารแนบ
Calendar