จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศ ร่างเอกสาร TOR การจ้างติดตั้งระบบประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อประชาพิจารณ์

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

ร่างเอกสาร TOR การจ้างติดตั้งระบบประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อประชาพิจารณ์

 

เอกสารแนบ 1
Calendar